Gạo chất lượng Khu Cháy

30.000

Tấm: <5%

Độ ẩm <15%

Tạp chất <0.01%

Tinh bột ~ 70%

Liên hệ: HTX SX & KD Nông nghiệp Đoàn Kết

SĐT: 0989686120

Sản phẩm được Trung tâm KHCN và MT bảo hộ truy xuất nguồn gốc:

Gạo chất lượng Khu Cháy

30.000